Skip to content

Privacybeleid

Privacy & AVG

Privacybeleid

Privacybeleid & AVG
Fysiotherapie Kamphuis en Hof

Met deze privacyverklaring informeert Fysiotherapie Kamphuis en Hof u over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens die zijn verkregen via onze website fysiotherapiepurmerend.com. Ook gaat deze verklaring in op het gebruik van ‘cookies’ en ‘externe links’.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens bevatten informatie over een natuurlijk persoon, waardoor deze persoon identificeerbaar is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een geboortedatum maar ook een e-mailadres. Sommige gegevens hebben naar hun aard geen betrekking op een persoon, maar kunnen toch persoonsgegevens zijn, mits de betrokkene identificeerbaar is. Een voorbeeld is een telefoonnummer.

Hoe gaat Fysiotherapie Kamphuis en Hof om met uw persoonsgegevens?
Bij het verwerken van persoonsgegevens is Fysiotherapie Kamphuis en Hof gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt regels ter bescherming van de privacy van betrokkenen. Onder verwerking van persoonsgegevens moet worden verstaan elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens. Hierbij kan worden gedacht aan het verzamelen, opvragen en gebruiken van persoonsgegevens. Als verwerker moet je de feitelijke macht (invloed) kunnen uitoefenen over deze gegevens. De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites.

Fysiotherapie Kamphuis en Hof gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de bezoeker ze op fysiotherapiepurmerend.com achterlaat. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het maken van een afspraak of het aanvragen van informatie of product, dan worden deze gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden.

Het door Fysiotherapie Kamphuis en Hof gebruikte e-mailadres info@fysiotherapiepurmerend.com wordt enkel gebruikt voor het inwinnen van informatie of voor het indienen van een verzoek of een aanvraag. Persoonsgegevens worden uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is in relatie tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Fysiotherapie Kamphuis en Hof voorziet in administratieve-, technische- en fysieke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegden persoonlijke gegevens kunnen onthullen, gebruiken, wijzigen of vernietigen.

Mededeling aan de betrokkene
Op grond van de AVG dient een betrokkene in kennis gesteld te worden van de verwerking van persoonsgegevens. Indien de verantwoordelijke de persoonsgegevens verkrijgt van de betrokkene zelf, informeert de verantwoordelijke de betrokkene vooraf over de verkrijging van persoonsgegevens. De verantwoordelijke deelt zijn identiteit en doeleinden van de verwerking mede. Indien nodig wordt nadere informatie verstrekt aan betrokkene om een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te kunnen waarborgen.

Indien de verantwoordelijke de persoonsgegevens op een andere wijze heeft verkregen, informeert deze de betrokkene op het moment van vastlegging van de gegevens, tenzij er sprake is van een onevenredige inspanning voor de verwerker of als de verwerking is voorgeschreven bij of krachtens de wet.

Cookies
Fysiotherapie Kamphuis en Hof maakt enkel gebruik van functionele cookies die technisch noodzakelijk zijn om onze website goed te laten werken en waarbij geen herleidbare persoonsgegevens worden opgeslagen.

Links naar andere websites
Op onze website staan links naar andere websites. Over die sites heeft de praktijk geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites. Fysiotherapie Kamphuis en Hof is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Uw rechten
U kunt Fysiotherapie Kamphuis en Hof verzoeken om u inzage te geven in de persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen. Daarnaast kunt u Fysiotherapie Kamphuis en Hof verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als ze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere manier in strijd met de AVG of een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Dit verzoek kunt u richten aan info@fysiotherapiepurmerend.com.