Skip to content

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

FysioFitness

Algemene voorwaarden medische fitness
Fysiotherapie Kamphuis en Hof

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten naast fysiotherapeutische behandelingen en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Fysiotherapie Kamphuis en Hof en het Lid.

1. Algemeen
Kamphuis en Hof is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Kamphuis en Hof zal het Lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Kamphuis en Hof te zijn ontvangen.

2. Privacy
Kamphuis en Hof verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens.

3. Lidmaatschap
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Betaling vindt plaats per kwartaal. De contributie dient voor het begin van de volgende periode te worden voldaan. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende locatie opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

3.1. Niet gevolgde lessen kunnen alleen in dezelfde periode ingehaald worden op een afgesproken plek in de agenda. Dit is ook als de vaste les op een feestdag zou vallen.

3.2. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van Kamphuis en Hof – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van tien kilometer van Kamphuis en Hof

3.3. Kamphuis en Hof mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
b. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
c. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegd. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

4.Opschorting (tijdelijk stopzetten)
In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Kamphuis en Hof het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van Kamphuis en Hof – deugdelijk bewijs. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

5. Openingstijden
Kamphuis en Hof is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. Kamphuis en Hof is bevoegd voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Bij (tijdelijke) vermindering van het aantal deelnemers, tijdens bijvoorbeeld de zomerperiode, kan het aantal lesuren aangepast worden.

6. Klachten en Informatieverplichting
Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid dienen direct en schriftelijk te worden doorgegeven.

7. Aansprakelijkheid
Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Kamphuis en Hof noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de locatie.

7.1. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het consulteren van een huisarts voordat zij een trainingsprogramma starten.

8. Huisreglement
Het Lid is bekend met de door Kamphuis en Hof gehanteerde huisregels zoals omschreven in onze Algemene Voorwaarden. Deze huisregels zijn aanwezig bij Kamphuis en Hof en kunnen indien gewenst worden opgevraagd. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

8.1. Kamphuis en Hof kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

8.2. U dient in de sportzaal sportschoenen te dragen, waarmee u niet buiten gelopen heeft. Tevens heeft u om hygiënische redenen een handdoek nodig voor het gebruik op de toestellen.

Slotbepalingen
Op alle door Kamphuis en Hof gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.